H I M - Evidence majetku

Program je určen:

pro vedení evidence výše uvedeného majetku. Zadávání údajů je snadné a přehledné. Evidenční kartu majetku založíte na jedné záložce. Pro snadnější práci se zadané údaje, např. o umístění majetku, zakládají do číselníků, ze kterých lze následně vybírat.

Program umožňuje vytvářet různé sestavy o evidenci majetku, např. dle umístění, dle odpovědné osoby apod. Archivuje přesuny majetku při změně umístění, změně odpovědné osoby, generuje předávací protokoly, apod.

Program pracuje na bázi technologie čárových kódů. Součástí dodávky je potřebný hardware (skener, tiskárna) a sada samolepicích etiket. Skener se využívá především při inventarizaci majetku. Tiskárna slouží pro tisk identifikačních údajů o majetku na samolepicí etikety, kterými bude jednotlivý majetek označen.

Pracuje dynamicky, není potřeba zpracování v cyklech. Vyhotoví datový soubor pro účetní program.

1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a oceněním převyšujícím částku 60.000,- Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jehož ocenění nepřevyšuje částku 60.000,- Kč, označujeme drobný dlouhodobý nehmotný majetek.

Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou zejména zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill, jiný dlouhodobý nehmotný majetek.

2. Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a oceněním převyšujícím částku 40.000,- Kč. Dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jehož ocenění nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, označujeme drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Dlouhodobým hmotným majetkem odpisovaným jsou stavby, samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí, patří sem zejména výpočetní technika, elektrické spotřebiče, nábytek, ochranné osobní pomůcky, sportovní potřeby, učební pomůcky, knižní fond, apod.

Dlouhodobým hmotným majetkem neodpisovaným jsou pozemky a kulturní předměty.

3. Ostatní majetek

Za ostatní majetek je považován majetek, který instituce ani její zřizovatel nevlastní, ale na základě různých smluv je umístěn v budově školy.

Jedná se např.
- o kopírovací stroje, které instuce využívá pro svoje potřeby
- o technické vybavení DTP pro potřeby státních maturit
- reklamní panely, které společnosti využívají ke zveřejňování reklamy
- apod.

Majetkem se rozumí

  1. dlouhodobý nehmotný majetek,
  2. dlouhodobý hmotný majetek,
  3. ostatní majetek.

 

DEMO programu HIM ke stažení zde: DEMO programu HIM